Anasayfa / Haberler/Etkinlikler / Beynelmilel 17’nci Jeoloji Kongresi 20 Temmuz 1937

Beynelmilel 17’nci Jeoloji Kongresi 20 Temmuz 1937

Beynelmilel 17’nci Jeoloji Kongresi 20 Temmuz 1937

Beynelmilel 17 nci Jeoloji Kongresi 20 Temmuz 1937’de Moskovada toplanmıştır. Kongreye Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına M. T. A. genel direktörü Reşit Gencer’in riyaseti altmda, Reşit Gencer, Üniversite jeoloji profesörü Hâmit Pamir ve Eti Bank genel direktörü muavini Bedri Bekiroğlundan mürekkep bir heyet iştirak etmiştir. Kongrede  Sovyetlerden maada 50 muhtelif memleketin akademi, üniversite ve jeoloji servisleri temsil edilmiştir. Fransızlardan 40, ingilizlerden 60, Amerikalılardan 150, Japonyadan 20 kişi iştirak etmiştir. Diğer memleketlerin ekserisinden de 10 – 15 murahhas Kongrede bulunmuştur. Avrupalılardan yalnız Alman ve İtalyanlar Kongrede görülmemişlerdir.

Beynelmilel Jeoloji Kongreleri şimdiye kadar 3 – 4 .senelik fasılalarla 16 defa toplanmıştır. İlk Kongre 1878 de Paris’te ve harpten evvelki sonuncu 1913 Kongresi de Kanadada toplanmıştır. Harpten sonra 13 ncü Jeoloji Kongresi 1922’de Belçikada, 14 ncüsü 1925 de Madridde, 15 ncisi 1929 da Cenubî Afrikada, 16 ncısı 1933 de Vaşingtonda toplanmıştı. Moskova Kongresi Sovyet ağır sanayi komiseri Mejlauk yoldaş tarafından açılmış, fahrî reisliğine Kalinin yoldaş ve birinci reisliğine Sovyet ilimler Akademisi ikinci reisi Profesör Gubkin ve ikinci reisliklere
de muhtelif hükümet delegasyonlarının reisleri intihab olunmuştur.

Kongre aşağıdaki jeoloji meselelerinin tetkikile iştigal etmiştir :

 • Petrol yatakları jeolojisi
 • Kömür yatakları jeolojisi
 • Prekambrium teşekkülâtı ve buralardaki maden yatakları
 • Perm sistemi ve Stratigrafisi
 • Tektonik hadiselerle volkanizma ve maden teşekkülâtı arasındaki münasebetler
 • Asya Tektoniği
 • Jeofizik meseleler
 • Kutup mıntakaları jeolojisi
 • Jeolojide Jeofizik metodlar

mevzuları üzerinde Kongreye yekûnen 400’den fazla rapor tevdi olunmuştur.

I. — Petrol yatakları jeolojisi ve dünya rezervleri,

Bu mevzu Beynelmilel Jeoloji Kongrelerinde ilk defa münakaşa olunmuştur. Şimdiye kadar toplanan Jeoloji Kongrelerinde dünyadaki kömür, demir, ve sair maden rezervleri tetkik olunmuştu. 1933 de Vaşingtonda yalnız petrol yataklarının jeolojik şartları münakaşa edilmişti. Bu kongrede ise petrol mevzuu bütün şümulile programa dahil olmuştur. Kongreye tevdi olunan 60 kadar raporda petrol yataklarının jeolojisi, petrollerin teşekkülü, tabiatta bulunma şeraiti ve bilhassa muhtelif mıntakalarda en son yapılan araştırmalara nazaran tesbit olunan rezervler
gösterilmiştir.

Bu meyanda Amerika, Meksika, Hindistan, Sumatra, Cava, Japonya, Şimalî Afrika, Tunus ve (bilhassa
Sovyet Birliğinde Ural, Kafkasya ve Siberya mıntakalarında yeni keşfolunan petrol yatakları hakkında rejyonel etûdler Kongreye tebliğ olunmuştur. Bu raporlar arasında Rus jeologlarından M. Gubkin’in dünya petrol rezerveleri, Bilibin’in petrol rezervlerinin takdir metodları, Amerikan jeologlarından D. Barton’ın petrollerin teşekkülü, P. Teask’ın petrolün ana taşları, Romanya jeologlarından Mrazek’in petrollerin jenesi hakkındaki raporları çok
şayanı dikkat olmuştur.

Verilen raporlara nazaran 1925-1937 senelerinde dünyada 1800 milyon ton petrol ihraç edilmiş olmasına rağmen dünya rezervleri 3551,7 milyon ton artmıştır. Sovyet jeologları Rusyadaki petrol rezervini 3877.2 milyon ton hesab etmektedirler ki, bu rakam dünya rezervinin % 54,8 ne tekabül etmektedir, ikinci mevki Amerikalılar tarafından işgal edilmektedir. Bu da 1763,3 milyon tona, yani dünya rezervinin % 25 ne baliğ olmaktadır. Bundan sonra sırasıIe Irak 395 milyon ton, Venezuela 295 milyon ton ve Hollanda kolonileri 138 milyon ton rezerve malik bulunmaktadırlar. Petrol rezervlerinin takdirinde kabul olunan beynelmilel usullere göre her memleket bilhassa şu sahalara ayrılacaktır.

 1. Prodüktiv sahalar.
 2. Ekonomi bakımından petrollü fakat henüz işletilmeyen sahalar.
 3. Yapılmış olan prospeksiyonlara göre petrollü telâkki edilen sahalar.
 4. Umumî jeolojik tetkiklere göre petrollü olmaya müsait sahalar.
 5. Henüz hiç bir suretle tetkik edilmiyen sahalar.
 6. Tetkik edildikten sonra petrolsüz olduğu anlaşılan sahalar.

Bunlara göre rezervler şöyle ifade edilecektir.

 1. Hazır rezervler A l
 2. Prospekte olunmuş rezervler A 2
 3. Görülebilen rezervler B
 4. Muhtemel rezervler C 1
 5. Kabil olabilecek rezervler C 2

Bu komisyonun diğer ilmî mesaisi arasında bilhassa Mikropaleontolojik mukayese metodlarının petrol yataklarına tatbiki ile elde edilen neticeler de mevzuubahis olmuştur. Kongreye verilen raporlardan Garbî Avrupada, Amerika ve Rusyada petrollü tabaka mecmualarında Mikrofaunların stratigrafik tevziinde muayyen bir intizam olduğu anlaşılmış, Ostracode ve foraminifer gibi grupların bazı cinslerinin petrol Stratigrafisinde mümeyyiz oldukları
tesbit edilmiştir.

Bu Kongrenin Tam Metnini okumak için aşağıdaki pdf indirebilirsiniz !

Saygılarımızla Jeolojimuhendisleri. Net Ekibi

Hakkında evcin

Ersinevcin

İlginizi Çekebilir

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademik kariyer ilanı verdi. ...

Bir cevap yazın