Anasayfa / Genel / ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI JEOLOJİ MÜHENDİSİ ALIM İLANI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI JEOLOJİ MÜHENDİSİ ALIM İLANI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI JEOLOJİ MÜHENDİSİ ALIM İLANI

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Jeoloji Mühendisi Alım ilanı vermiştir. İlan için Jeoloji Mühendislerin’de aranan şartlar ve başvuru adresleri aşağıdaki aşağıdaki gibidir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartlara haiz olmak,
3) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
4) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca atamaları yapılanlardan başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin ise sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle 4’lük sistemde en az 2,50 ve üzeri lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100’ lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.) Diploma derecesi 2,50 ve üzeri olan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

2) Son başvuru günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

C) İSTİHDAM

Sözleşmeli olarak 1 personel Bakanlık tarafından Şırnak illinde istihdam edilecektir.

JEOLOJİ MÜHENDİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans mezunu olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sınav konuları şunlardır:
a) Tektonik
b) Hidrojeoloji
c) Tarihsel jeoloji
ç) Genel jeoloji
d) Mineraloji
e) Paleontoloji
f) Harita Ölçek
g) Mühendislik Jeolojisi
ğ) Petrografi
h) Sedimantoloji
ı) Maden Yatakları

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde kendisine uygun olan unvan için hazırlanan
a) Personel Alımı Başvuru Formunu,
b) Beyan Belgesini,
c) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
d) Özgeçmişini (CV),
(eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup çıktısı alınarak imzalanmış ve resim yapıştırılmış şekilde)
e) Avukat adaylar için Avukatlık Ruhsatname örneği,
f) Diploma Örneği veya Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belge (Diplomasında mezuniyet notu yazılı olmayan adaylar için, diploma ile birlikte transkript belgesi), taranarak (pdf) formatında başvuru sırasında sisteme kaydedecektir.
2) Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3) Başvurular Bakanlık internet sayfasından (http://www.csb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır.
4) Başvurular 11/05/2017 tarihinde başlayıp, 22/05/2017 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.
5) Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV- SINAV VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

1) Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”ın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır.
2) Bakanlıkça yapılacak sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,
3) Sözlü Sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır:
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).
c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).
ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).
d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).
4) Mülakata katılan adayların başarı sıralaması en yüksek puan alandan başlamak üzere sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenir.

V- SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına
teslim edeceklerdir.

VI- BİLGİ

Sınav, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.

VII-İLETİŞİM ADRESİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA
Tel: 410 15 30 – 410 15 31 – 410 15 35
Faks : 410 15 33

Hakkında Alperen Tolga GÖZÜTOK

Tolgagztk
Kurucu Yönetici - Jeoloji Mühendisi

İlginizi Çekebilir

ÜNİVERSİTE’DE JEOLOJİ SEÇENE DEVLET’TEN BURS

ÜNİVERSİTE’DE JEOLOJİ SEÇENE DEVLET’TEN BURS Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2017-2018 döneminden ...

Bir cevap yazın