Kil Nedir ?

Sayın Ziyaretçiler Kil nedir Sorusuna Çevap vermeye çalışıyoruz. Öncelikle kil nediri açıklamaya çalışıyoruz size.

Kil (Clay): 1. Udden-Wentworth ölçeğinde, 4 pm’den daha küçük boyutta olan sediment danesi. Bknz. Dane boyu; 2. Pedolojide (toprakbilim), Atterberg ve USDA sınıflamalarına göre 2 pm’den daha küçük mineral partikülleri/parçacıkları içeren bir toprak örneği; 3.Zemin mekaniğinde, su içeriği miktarına göre plastiklik gösterebilen ince daneli zemin veya bir zeminin ince daneli kısmı. Kil terimi, 0,002 mm’den daha küçük daneleri belirtmek için kullanılır.

kil-minerali

Kil döngüsü (Clay cycle): Kil minerallerinin bulunuşu Yeryuvarı’nın dış seviyeleri (esas olarak yerkabuğunun en dış kısmı) ile sınırlıdır ve feldispatların (ve diğer kararsız minerallerin) hidrosfer ile tepkimesi sonucu oluşurlar. Kil mineralleri yaklaşık >500-C sıcaklıklarda oluşan magmatik ve metamorfik kayaçlar gibi kayaçlarda birincil bileşen olarak bulunmazlar. Oysa bunlar topraklarda, sedimentlerde, sedimanter kayaçlarda ve bir çok hidrotermal alterasyon zonunda bolca bulunur.

kil-nasildir

Sedimanter kayaçlar yer yüzünde bulunan en yaygın kayaçlardır. Şeyller ise en bol bulunan sedimanter kayaçlardır. Killer şeyllerin ana bileşeni olduğundan, kil mineralleri yer yüzeyindeki en bol mineralleri oluşturmaktadır (muhtemelen kuvars ‘hariç). Toprak ve sedimentlerde bulunan killerin önemli bir miktarı kayaçlarda önceden mevcut minerallerin mekanik parçalanmasıyla oluşur. Bu detrital (alojenik) killer şist ve diğer metamorfik kayaçlardan yüksek sıcaklık mikalarını, kuvars, feldispat ve daha önce oluşmuş killeri içerir. Kil minerallerinin oluşumu iki önemli mekanizma, neoformasyon (çözeltiden çökelme) ve dönüşüm/transformasyon (bulun- duğu şartlarda kararsız mevcut minerallerden oluşma) ile açıklanmaktadır.

mikroskopta-kil-minerali

Bazı durumlarda bu iki mekanizma iç içe işler ve birbirinden ayırt edilemez. Kil oluşum işlemleri toraklarda kimyasal bozuşma, sediment çökelim yerlerinde ötijenik minerallerin oluşması, çökelme sonrası diyajenetik minerallerin oluşması ve hidrotermal ayrışmayla kil minerallerinin oluşmasını kapsamaktadır. Kil mineralerinin sedimanter kayaçlar içerisinde dağılımı bu işlemler tarafından kontrol edilir ve bu kil döngüsü olarak adlandırılır. Döngünün belli bölümlerinde bu işlemlerden her hangi biri baskın olabilir.

kil-dongusu

Kil mineralleri (Clay minerals): Benzer kimyasal bileşimli filosilikatların üyelerini kapsar; hepsi tabakalı yapılı alüminyum silikatlardan oluşur; [Sİ4O10]4’ bileşimli tetraeder (dört yüzlü), AI-0 tabakalarına (gibsit gibi) veya (Mg, Fe)-0 tabakalarına (brusit gibi) eklenir; kil mineralleri tabaka yapılarına göre üç grupta toplanır: 1:1 grubu filosilikatlar bir Si-0 tabakası ve bir brusit veya gibsit tabakası içerir; bu gruba serpantin grubu mineraller ve kaolinit grubu killer girmektedir; 2:1 filosilikat grubu iki Si-O tabakası ve bir brusit veya gibsit tabakası içerir; bu gruba simektit ve illit grubu killer, bentonit ve montmorillonit, talk ve mika grubu girmektedir; 2:2 filosilikat grubu ise 2 tane Si-O (tetraedral tabaka) ve 2 tane brusit veya gibsit tabakalarından (oktaedral tabaka) oluşur klorit grubunu kapsar; kil mineralleri diğer silikatların veya silikat camların hidrotermal işlemlerle ayrışması ile oluşur; kil minerallerini el veya optik mikroskopta tanımak oldukça zordur; bu yüzden de sofistike x-ışını kırınımı (XRD), diferansiyel termal analiz (DTA) ve taramalı elektron mikroskop (SEM) teknikleri kullanılır.

kil-mineralleri

Hakkında evcin

Ersinevcin

İlginizi Çekebilir

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademik kariyer ilanı verdi. ...

Bir cevap yazın