Anasayfa / Genel / Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Nedir ? En çok Sorulan Sorular

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Nedir ? En çok Sorulan Sorular

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Nedir ? En çok Sorulan Sorular

Sayın okuyucularımız Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Nedir ? En çok Sorulan Sorular ve Cevapları hakkında yazdığımız bu yazımızda Jeoloji Mühendislerine yeni iş kapısı olacak olan YTK ile ilgili bilgileri bulabileceksiniz. YTK Firmaları hazır ancak migem tarafından eğitim almış personelleri bulmakta zorluk çekmekteler.

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Nedir ?

Yetkilendirilmiş tüzel kişilik nedir sorusuna cevap verebilmek için öncelikle ilgili kanuna bakmak gerekir. Resmî Gazetenin sayı 29731′ da geçen maddede; Bu Yönetmelik, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş tüzel kişi olarak yetkilendirilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması, süresinin uzatılması ve iptal edilmesi, bu tüzel kişiliklerce hazırlanan rapor, proje ve her türlü teknik belgenin Genel Müdürlüğe verilmesi, çalıştıracakları elemanların nitelikleri ile ilgili hususları kapsar. Maddesinden yola çıkarsak bir maddenin her tür izni alabilmesi ve diğer tüm hususlarda bu kişilerden imza alınması gerekmektedir.

Bu kapsam jeoloji mühendislerinin yetkileri ise oldukça önemli çünkü yönetmelikte geçen jeoloji mühendisi tüm arama ve ruhsatlıdırma işlerinde bakanlık tarafından verilecek olan bu belge ile yetkilendirilmiş oluyor. Tabi yalnızca jeoloji mühendisi değil bu kapsamda bir çok şirket geçtiğimiz yıllarda sertifikalandırıldı ve eğitim aldı. Şimdi Migem bir çok eğitim programı ile başta jeoloji mühendisi olmak üzere bir çok mühendislik dalında sertifika eğitimleri vermektedir.

İşte Jeoloji Mühendislerinin Kanunda geçen yetkileri !

YTK’da jeoloji mühendisinin görevleri ile imzalamakla yetkili olduğu belgeler.

MADDE 13 – (1)

Jeoloji mühendisleri aşağıda belirtilen madencilik hizmetleri ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere; mesleği ile ilgili görevleri yerine getirmekle ve belgeleri imzalamakla görevli ve yetkilidir.

a) Jeolojik prospeksiyon, genel jeoloji ve detay jeolojisi, mineraloji-petrografi, sedimantoloji-stratigrafi, tektonik, jeokimya, paleontoloji, amaca yönelik olarak jeolojik modelleme, değişik ölçeklerde jeolojik harita üretimi, jeolojik kesit hazırlanması, maden jeolojisi, endüstriyel hammaddeler, jeotermal kaynak jeolojisi, doğal mineralli su ve gazlar ile ilgili etüt, analiz ve değerlendirme raporu hazırlanması, radyoaktif mineraller, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kömür jeolojisi, asfaltit ve bitümlü şeyl, hidrojeoloji, sondaj uygulamalarında jeoloji mühendisliği hizmetleri.

b) Genel ve özel amaçlarla bir alanın jeolojik modelinin oluşturulması ve yorumlanmasına yönelik arazi etüdü, değişik amaçlı örnek alımları; mineralojik, petrografik, paleontolojik inceleme ve yorumlama, değişik ölçeklerde jeolojik kesit hazırlanması ve jeoloji haritası üretimi.

c) Genel veya özel amaçlarla fiziksel jeoloji, tektonik, petrografi, sedimantoloji ve stratigrafi, mineraloji, paleontoloji, mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji ve jeokimyasal etütler, örnek alımı, jeolojik harita üretimi ve raporlarının hazırlanması.

ç) Madenlerin aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesine yönelik sahaların jeolojik ve jeokimyasal etütleri, yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışma alanlarının tespiti ve açılması. Bu alanlardan analiz/test örnekleri alınarak sonuçlarının yorumlanması ile jeolojik ve jeokimyasal incelemelerin yapılması. Kalite/tenör ve rezerv dağılımlarının tespit edilmesi ve jeolojik modellemeler ile maden arama ve rezerv raporlarının hazırlanması.

d) Madenlerin aranması, rezerv kategorilerinin belirlenmesi ile işletilmesine yönelik jeolojik etüt ve sondaj, jeolojik ve mühendislik jeolojisi modellemesi ile kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması.

e) Çevre jeolojisi ve ÇED kapsamındaki jeolojik, mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojik etüt ve modelleme ile jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması.

f) Değişik amaçlı düşey, yatay veya değişik açı yönlendirmeli galeri, kuyu, yarma ve sondaj yerlerinin tespit edilmesi, karottan amaca uygun olarak örnek alınması, bunların litolojik tanımlanması, jeolojik harita üretimi ve jeolojik modelleme, jeolojik kesit, jeolojik stamp ve loglarının hazırlanması, yerinde deneylerin gerçekleştirilmesi.

g) Maden arama faaliyetlerine ilişkin ön inceleme raporları ve maden arama projelerinin hazırlanması.

ğ) Maden arama dönemlerine yönelik dayanaklarına göre maden arama faaliyet raporlarının hazırlanması.

h) İşletme ruhsat dönemlerinde rezerv geliştirme çalışmalarının yapılması ve raporlandırılması.

ı) Maden ruhsatları için terk raporuna ilişkin maden jeoloji haritası ve raporunun hazırlanması.

i) Maden işletmelerinde jeoteknik etütlerin yapılması ve raporlandırılması.

j) Maden arama ve işletme döneminde, dayanakları ile ilgili belgeleri kullanarak kaynak/rezerv raporunun hazırlanması.

k) Maden işletmelerinde teknik eleman hizmetleri.

PEKİ BUNUN DIŞINDA HANGİ MESLEK DALLARI BU İŞLE UĞRAŞABİLİYOR !

Bu işle ilgili olan meslek dalları başta jeoloji mühendisleri olmak üzere Maden mühendisleri, jeofizik mühendisleri, harita ve kadostra mühendisleri, çevre mühendisleridir. Tabiki hepsi ayrı dallarda bu kurumlarda yetkilendirilmişitir. En güzel kısmı ise bir yetkiledirilmiş tüzel kişi şirketinde hepsinden bulunması gerekir ! Yani birinin yerini bir tutamıyor.

Şimdi Gelelim En Çok Sorulan Sorulara

YTK kuruluş statüsünde yer alacak ibareler nelerdir?
Ticari olarak faaliyet gösterecek YTK’larda “Madencilik ve Mühendislik“ hizmetleri ibaresi yer almalıdır. Ruhsat Sahiplerinden bu ibare aranmayacaktır.

YTK belgesi alan maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmecileri, üçüncü kişilere YTK ile ilgili hizmet sunabilir mi?
YTK belgesi almış şirket üçünçü kişilere YTK hizmeti sunamaz. Ancak, en az %51 hisse ile sahip olduğu diğer şirketlere ait ruhsatlara da hizmet verebilir.

Yeterlik belgesine sahip olan tüzel kişiler maden arama/işletme ruhsatı almaları halinde kimlere hizmet verebilir?
Sadece almış olduğu maden arama/işletme ruhsatları ile rödövansçı oldukları ruhsatlarda rödövans alanı ile sınırlı kalmak kaydıyla hizmet verebilirler.
YTK ortağı veya çalışanı olan kişiler maden arama/işletme ruhsatı alabilir mi ve bu tür ruhsatlara hizmet verilebilir mi?
YTK ortağı veya çalışanı olan kişiler maden arama/işletme ruhsatı alabilir, ancak ortağı veya çalışanı tarafından alınmış veya alınacak ruhsatlara YTK’ları hizmet sunamaz.

YTK’larda istihdam edilen çalışanlar daimi nezaretçilik, teknik eleman veya vardiya mühendisi görevleri yapabilir mi, başka bir YTK’da istihdam edilebilir mi?

YTK’larda istihdam edilen çalışanlar daimi nezaretçilik, teknik eleman veya vardiya mühendisi görevlerini yapamaz, diğer YTK larda istihdam edilemez, ayrıca sözleşme de yapamaz. Ruhsat sahibi tarafından kurulmuş YTK larda bu durum uygulanmaz.
YTK içerisinde istihdam edilen veya sözleşme ile hizmet alınan harita teknikeri imalat haritalarını imzalayabilir mi?
Harita teknikerleri, ilgili haritaları imzalayabilir.

Birden fazla faaliyet alanı bulunan şirkette görevli YTK’da bulunan personel aynı zamanda şirketin diğer mühendislik hizmetlerini yapabilir mi?
Diğer Kanun ve Yönetmeliklerle kısıtlama olmaması durumunda yapabilir.

Şirket bünyesinde YTK kurulur ise şirketin çalıştığı rödövanslı sahalara hizmet verebilecek mi?
Verilebilecektir.Koordinatörün izinli veya raporlu olması durumunda evrak nasıl sunulacak? Başvuru sırasında, 5-1/a da belirtilen mühendisler koordinatör olarak belirtilebilir.

Sevk fişi alımı, daimi nezaretçi ataması gibi işlemler YTK tarafından mı yürütülecektir?

Bu işlemler ruhsat sahibi veya vekili tarafından yapılabilir.

YTK ortağı maden mühendisi kendi adına aldığı ruhsatta daimi nezaret hizmeti verebilir mi?

YTK içerisinde istihdam edilen personel olmaması halinde hizmet verebilir.

Kaynaklar:

Resmi Gazete ilanı http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160603-1.htm

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik için Eğitim Sitesi http://www.ytkegitimleri.com/

Migem Resmi Sitesi http://www.migem.gov.tr/

Hakkında evcin

Ersinevcin

İlginizi Çekebilir

ÜNİVERSİTE’DE JEOLOJİ SEÇENE DEVLET’TEN BURS

ÜNİVERSİTE’DE JEOLOJİ SEÇENE DEVLET’TEN BURS Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 2017-2018 döneminden ...

Bir cevap yazın